Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Aktuálizované informácie o zrušení vyučovania

Vážení rodičia, zamestnanci, milí študenti,

Na základe opatrení vydaných vládou SR dňa 12.3.2020 bude naša škola uzatvorená do odvolania

V prípade, že nedôjde k ďalším zmenám:

 

Všetkých žiadame, aby sa správali zodpovedne a dôsledne dodržiavali opatrenia nariadené vládou SR ohľadom prevencie šírenia corona vírusu COVID - 19. Svoje príbytky opúšťajte len v nevyhnutných prípadoch!!!

 

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje riaditeľ SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

 

Od pondelka 16.3.2020 budú pedagógovia školy prostredníctvom webovej stránky www.slslhr.edupage.org zverejňovať študentom školy študijné materiály. Študenti školy sú povinní tieto materiály naštudovať a urobiť si z nich poznámky do zošitov. V prípade, že si zošity nechali v školskom internáte, budú si poznámky robiť na čisté papiere, ktoré si po návrate do školy vlepia do zošitov.

Vyučujúci majú právo prostredníctvom webovej stránky študentom zadávať  aj domáce úlohy, projekty, protokoly  a testy.

Študenti sú povinní plniť zadané úlohy.

 

Upozorňujeme študentov aj rodičov, že prerušenie štúdia nie je vyhlásením prázdnin. Vyučovací proces prebieha naďalej. Zmenila sa len jeho forma.

 

Žiaci 4. ročníka, ktorí si nestihli dať potvrdiť prihlášky na vysoké školy tak môžu urobiť po obnovení vyučovania. Elektronické prihlášky môžete vyplňiť aj z domova cez internet.. Neprichádzajte do školy, v škole nikto, kto by vám prihlášku potvrdil nie je. Neposielejte prihlášky poštou. Po poštu nikto nechodí. Predpokladáme, že aj vysoké školy zvážia situáciu a posunú termín podávania prihlášok. Aj oni chcú naplniť počty študentov na svojej škole.

 

Pevne veríme, že preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu budú úspešné a čoskoro sa  všetko vráti do bežného života.

Prajeme vám bezproblémové prežitie tohto bezpochyby náročného a netradičného obdobia.

 

Vedenie školy.