Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Rada školy

Začiatok funkčného obdobia súčasnej rady školy 10.5.2016.

Členovia rady

Mgr. Tatiana Čúzyová

predseda rady školy,člen za pedagogický zbor

Ing. Martin Fridman

tajomník rady školy, člen za pedagogický zbor

Tomáš Hodoško

člen za žiakov

Ján Zuštiak

člen za nepedagogických zamestnancov školy

Milan Gajan

člen za rodičov

Ján Lajda

člen za rodičov

Peter Tréger

podpredseda rady školy, člen za rodičov

Ing. Rudolf Urbanovič

zástupca zriaďovateľa

Ing.Dalibor Fučík

zástupca zriaďovateľa

Ing. Martina Gajdárová

zástupca zriaďovateľa

Mgr. Branislav Tréger, PhD.

zástupca zriaďovateľa

 

Poslanie rady školy

Rada školy sa po prvý raz ustanovila pri Strednej lesníckej škole Jozefa Dekreta Matejovie dňa 20. marca 2000. Sídlo rady školy je do dnešného dňa v priestoroch Strednej lesníckej školy J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, vyjadruje a presadzuje záujmy školskej správy, rodičov študentov, študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov v jej kompetencii v oblasti vzdelávania a výchovy. Plní kontrolnú funkciu voči riaditeľstvu školy.

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa týkajú riadiacej činnosti i fungovania školy, v súlade s plánom zasadaní Rady školy predkladá na jej jednotlivé zasadnutia príslušné materiály spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve. Štatutárnym zástupcom Rady školy je jej predseda. Rada školy na základe riadne vykonaného výberového konania kandidátov navrhuje kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy, navrhuje, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy. Navrhuje, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie zástupcov riaditeľa školy. Vyjadruje sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré menia alebo regulujú vzťahy v organizačnej a vzdelávacej štruktúre školstva v jej kompetencii

V súčasnosti má Rada školy má 11 členov a jej funkčné obdobie začalo 20.5.2008. Skladá sa z nasledujúcich členov, volených v tajnom hlasovaní, prípadne delegovaných: jej momentálnym predsedom Ing. Michal Králik z pedagogických zamestnancov. Tajomníkom je Ing. Martin Fridman z pedagogických zamestnancov. Z nepedagogických zamestnancov pán Ján Zuštiak a za rodičov žiakov, ktorí navštevujú našu školu páni Jaroslav Gomola, Viliam Rusiňák a pán Ľubomír Plučínsky. Slečna Mária Palgútová zastupuje žiakov našej školy. Mesto Liptovský Hrádok delegovalo Júliusa Medvediho ako svojho zástupcu. Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy delegoval poslancov Ing. Jána Kusku, ktorý je podpredsedom rady školy a Ing. Petra Pethö. Za Technickú univerzitu vo Zvolene je delegovaný doc. Ing. Karol Gubka, CSc., ako organizácia, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní našich žiakov. Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním na zhromaždeniach všetkých skupín, ktorých zástupcovia a delegáti tvoria Radu školy.

Členovia rady školy sú volený na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môžu byť len fyzické osoby spôsobilé na právne úkony a bezúhonné. Členstvo v Rade školy je čestné. Členstvo v rade školy zaniká: uplynutím funkčného obdobia Rady školy, dobrovoľným odstúpením, odvolaním v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo dlhodobo neplnením povinností vyplývajúcich z členstva v rade, úmrtím, členstvo končí i ukončením vzťahu ku škole, ukončenie pracovného vzťahu, štúdia, rodič študenta - škola, odvolanie delegovaného člena, kandidovaním na post riaditeľa školy, člen rady školy je v priamom príbuzenskom vzťahu k riaditeľovi.

Súvisiace dokumenty