Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Pozvánka na prijímacie skúšky

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium.

Na základe oznámenia ministra školstva zo dňa 16.4.2021 sa prijímacie skúšky uskutočnia prezenčnou formou.

Študenti, ktorí si našu školu zvolili ako prioritnú dostanú pozvánku na 3.5.2021 a ostatní uchádzači na 10.5.2021. (pozvánky budú poslané poštou 19.4.2021)

Uchádzači sa v uvedené dni dostavia do 9:00 do spoločenskej miestnosti školy na adresu Hradná 534, Liptovský Hrádok

Prijímacie skúšky sa uskutočnia pre ŠO lesníctvo z predmetov SJL a BIO, pre drevárske študijné odbory z predmetov SJL a MAT.

 

Žiadame uchádzačov, aby si na prijímacie skúšky priniesli:

 

1. Písacie potreby (dve perá píšuce modrou farbou)

2. Občiansky preukaz (žiaci, ktorí ho ešte nemajú preukážu svoju totožnosť kartičkou poistenca)

3. Pozvánku na prijímacie skúšky

4. Vyjadrenie lekára (je v prílohe pozvánky)

5. Prehlásenie o nastúpení na štúdium (je v prílohe pozvánky)

6. Vyplnená žiadosť o ubytovanie v školskom internáte (len žiaci, ktorí majú záujem o internát)

7. Potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19 nie starší ako 7 dní (alebo jeho adekvátnu náhradu)

 

 V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží zákonný zástupca riaditeľovi SOŠ lesníckej a drevárskej žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú lekárskym potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok, t.j. 3. mája 2021, alebo 10. mája 2021 do 9.00 hodiny. Uchádzač, ktorý sa bez ospravedlnenia prijímacích skúšok nezúčastní bude z prijímacieho konania vylúčený a bude mu doručené rozhodnutie o neprijatí. 

 

V prípade nepredvídaných okolností (napr. dopravné komplikácie na ceste, meškanie spoja a pod.) volajte bezodkladne sekretariát školy 044 / 5222 005.

V prijímacom konaní bude uchádzačovi pridelený identifikačný kód.

O spracúvaní osobných údajov sa môžete oboznámiť na webovej stránke školy www.slslhr.sk/ochrana-osobnych-udajov

 

Časový harmonogram:

09.00    nástup uchádzačov a zákonných zástupcov  v spoločenskej miestnosti školy

             príhovor riaditeľa školy

             organizačné pokyny, rozdelenie do skupín

09.30    prijímacie skúšky zo slovenského jazyka – písomný test 30 min.

10.15    prestávka – 15 min.

10.30    prijímacie skúšky z biológie  alebo z matematiky, podľa zvoleného odboru

11.15    ukončenie testovania

12.30    prevzatie rozhodnutia o prijatí na štúdium, zápis na školu (úspešní uchádzači)

 

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 10.5.2021 do 20.00 na webovom sídle školy www.slslhr.sk a v tlačenej podobe na dverách školy. Zápis prijatých uchádzačov sa vzhľadom na situáciu COVID 19 neuskutoční prezenčnou formou. Rodičia prijatého študenta sú najneskôr  do 25.5.2021 povinní zaslaním predpísaného tlačiva vydaného ministerstvom školstva prostredníctvom e-mailou, alebo poštou oznámiť našej škole či prijatý študent na školu nastúpi, alebo nenastúpi. Zaslanie tlačiva je pre nastúpenie na štúdium záväzné.  a nie je ho možné meniť. Nezaslanie tlačiva v termíne sa považuje za  nezáujem o štúdium na našej škole..

Do 25.5.2021 rodičia prijatých uchádzačov na školu doručia aj:

 

Na prípadné otázky Vám odpovie zástupca riaditeľa školy Ing. Edmund Hatiar DiS. art na čísle 0911 311 040

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín