Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým priateľom, študentom i absolventom našej školy, že nás dňa 29.4.2024 v nedožitom 92. roku svojho života navždy opustil náš dráhy kolega, priateľ a veľký pedagóg Peter "Paľo" Železník.
Bol významným dlhoročným pedagógom našej školy, ktorý svojím pedagogickým taktom a svojou príkladnou osobnosťou ovplyvnil mnohé generácie lesníkov.
Posledná rozlúčka s našim priateľom sa uskutoční v stredu 1.5.2026 o 14:30 v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Liptovskom Hrádku.
Venujte mu prosím svoju spomienku a tichú modlitbu.
Nech večne mu spievajú lesy, ktoré celý svoj život miloval.
Stručný životopis:
 • 29.6.1931 - narodil sa vo Veľkých Uherciach, okres Partizánske
 • 1937  - začiatok štúdia na ľudováej škole
 • 1946 – ukončenie meštianskej školy s jednoročným náukobehom vo Veľkých Uherciach. Po ukončení meštianskej školy chcel študovať na učiteľskom ústave, ale pre zlé sociálne pomery to nebolo možné.
 • 1.8.1946 - 30.10.1949 – Riaditeľstvo štátnych lesov vo Veľkých Uherciach, Polesie Drahožica ako lesný praktikant
 • 1.11.1949 – 31.8.1951 – LZ Rajecké Teplice, Polesie Fačkov ako lesný praktikant.
 • 1.9.1951 – 12.6.1955 – štúdium na Lesníckej technickej škole v Liptovskom Hrádku. Po maturite bol pridelený k LZ Rajecké Teplice na Polesie Fačkov ako technik polesia.
 • 1.9.1956 – 31.7.1957 – Lesnícka učňovská škola Duchoňka, kde pracoval ako učiteľ
 • 1.8.1957 –bol preložený do SLTŠ - neskôr SLŠ v Liptovskom Hrádku ako učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov (Jazyk slovenský a literatúra, Dejepis) a odborných predmetov (Ochrana lesov a prírodného prostredia, Náuka o lesnom prostredí a Učebná prax).
 • V školskom roku 1957- 58 začal študovať na FFUK v Bratislave. Po siedmom semestri štúdium z vážnych zdravotných dôvodov prerušil.
 • 1977-78-79 – študoval na VŠLD vo Zvolene. Bolo to šesť semestrové štúdium odborných predmetov. Po ukončení štúdia podľa potreby učil všeobecno-vzdelávacie aj odborné predmety.
 • 1974 - 76 - ukončil doplnkové pedagogické štúdium na PF v Banskej Bystrici.
 • 1993 – odchod do dôchodku
 • 1993 – 2000 - učil na polovičný úväzok, neskôr s niekoľkými hodinami týždenne
 • 2000 – 2014 – denne navštevoval školu, kde pracoval na svojom celoživotnom diele
 • 2014 - 2019 - školu navštevoval už len sporadicky pri svojich prechádzkach
 • navždy sa s nami rozlúčil a do večnosti odičiel v pondelok 29.4.2024
Česť jeho pamiatke

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraRettenmeierDrevársky magazín