Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Odborná exkurzia žiakov tretieho ročníka

V dňoch 19. až 21.6.2017 sa študenti tretieho ročníka našej školy zúčastnili odbornej exkurzie po lesoch západného a južného Slovenska. Za tri dni sme navštívili LS Lednické Rovne na OZ Považská Bystrica, LS Gabčíkovo na OZ Levice, ŠS Šajdíkove Humence na OZ Semenoles, poľovnícky zámok a park na OZ Topoľčianky, (všetko objekty v správe LESY SR, š.p.), ffirmu LESOTOUR s.r.o Stará Turá, VLM Malacky. Žiaci sa oboznámili so spôsobom pestovania a obhospodarovania bukových, dubových, borovicových lesných porastov, ako aj s pestovaním klonov rýchlorastúcich topoľov a vŕb. Taktiež  niektorí po prvý krát mohli uvidieť a pocítiť majestátnosť vodného diela Gabčíkovo. Dopravu zabezpečili firmy : Súkromné centrum voľného času ABC, Košťany nad Turcom a ARRIVA Liorbus, a.s. Liptovský Mikuláš.

   Poďakovanie za vydarenú akciu patrí všetkým, ktorísa na jej organizácii podieľali: triednym učiteľom Mgr. Hujovej a Ing. Lukáčovi, odbornému učiteľovi Ing. Latinákovi, vodičom, ako aj všetkým pracovníkom uvedených organizácii, ktorí pripravili pre žiakov pokrmy nielen duševné (nové informácie, praktické ukážky, ...), ale aj telesné (diviačí guláš na LS Lednické Rovne).

   A samozrejme bez príkladnej disciplíny a vzorného správania žiakov by to tiež nefungovalo. Sme presvedčení, že naši žiaci svojim správaním urobili dobré meno a česť nielen našej škole, ale aj celému lesníckemu školstvu a lesníctvu všeobecne.

                                                                                                                Ing. Pavel Lukáč

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín