Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY V LESNÍCTVE

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre lesníctvo v Strednej odbornej škole lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie,  Hradná 534, Liptovský Hrádok bolo zriadené v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 zákona č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to rozhodnutím stavovskej organizácie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a so súhlasom zriaďovateľa - Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 15. mája 2014 pre skupinu odborov 42 19 M lesníctvo, lesnícka prevádzka.  COVaP bolo zriadené od 17. 4. 2015.

Hlavným cieľom COVaP je zabezpečovanie odborného vzdelávania a prípravy na výkon lesníckeho povolania a odborných činností. 

COVaP zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 1. výchovno-vzdelávací proces žiakov s dôrazom na kvalitu výučby a uplatnenie absolventov na trhu práce,
 2. praktické odborné vzdelávanie a prípravu pre žiakov 
 3. kvalifikačné a rekvalifikačné kurzy pre záujemcov a firmy
 4. celoživotné vzdelávanie pre potreby trhu práce
 5. koncepčnú a odbornú činnosť v oblasti kvalifikácie učiteľov odborných predmetov
 6. spoluprácu so základnými a strednými školami, najmä v oblasti propagácie lesníctva, enviromentálnej výchovy, ochrany prírody a krajiny
 7. motiváciu žiakov a ich oceňovanie (napr. umožniť sebarealizáciu žiakov, prezentácie prác žiakov na rôznych podujatiach, organizovanie voľného času pre žiakov formou mimoškolskej činnosti )
 8. spolupráca so štátnymi aj neštátnymi organizáciami, vlastniacimi alebo užívajúcimi lesy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy študentov a ich uplatnenia sa na trhu práce (napr. formou vedenia záujmových krúžkov v spolupráci so strednou odbornou školou, zabezpečovanie exkurzií v lesníckych prevádzkach, organizácia otvorených dverí, prezentácie lesníckych profesií organizovaných na základných a stredných školách )
 9. propagáciu stavovských lesníckych organizácií:
  1. Slovenská lesnícka komora
  2. Slovenská poľovnícka komora
  3. Slovenská lesnícka spoločnosť
  4. Národné lesnícke centrum
  5. Slovenský poľovnícky zväz
  6. Lesnícka ochranárska služba
  7. Spolok taxátorov Slovenska
 1. účasť zamestnávateľov na  maturitných skúškach
 2. poskytovanie odborného poradenstva pre:
  1. odbornú aj laickú lesnícku verejnosť
  2. neštátnych vlastníkov lesov
  3. pestovateľov lesných aj okrasných drevín
  4. žiadateľov o rôzne formy dotácií a podporné programy v lesníctve

V školskom roku 2019/2020 bude aj naďalej strategickým partnerom pri zabezpečovaní praktického výcviku organizácia LESY SR, š.p.

Pri výchove a vzdelávaní sa na výučbe praxí majoritným podielom podieľa OZ Liptovský Hrádok (LS Malužiná a LS Čierny Váh), OZ Revúca (LS Tornaľa) a OZ Semenoles (ŠS Jochy). Vzťahy s touto firmou sú dlhodobo na výbornej úrovni, na riadiacich funkciách OZ, LS Malužiná aj ŠS Jochy sú absolventi našej školy.

Okrem toho budeme spolupracovať s nasledujúcimi organizáciami neštátnych vlastníkov lesov  :

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín