Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Rada školy

Začiatok funkčného obdobia súčasnej rady školy 24.5.2022.

Členovia rady

Mgr. Tatiana Čúzyová

predseda rady školy,člen za pedagogický zbor

Ing. Tibor Kabzan

podpredsedarady školy, člen za pedagogický zbor

Lukáš Cinkota

člen za žiakov

Ján Zuštiak

člen za nepedagogických zamestnancov školy

Pavel Sihotský

člen za rodičov

Ján Lajda 

člen za rodičov

Ján Gazdarica

člen za rodičov

Ing. Rudolf Urbanovič

zástupca zriaďovateľa

Ing. Dalibor Fučík

zástupca zriaďovateľa

Ing. Ján Pavlík, PhD.

zástupca zriaďovateľa

Mgr. Branislav Tréger, PhD.

zástupca zriaďovateľa

 

Zoznam členov rady školy aktualizovaný 14.7.2022.

 

Poslanie rady školy

Rada školy sa po prvý raz ustanovila pri Strednej lesníckej škole Jozefa Dekreta Matejovie dňa 20. marca 2000. Sídlo rady školy je do dnešného dňa v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, vyjadruje a presadzuje záujmy školskej správy, rodičov študentov, študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov v jej kompetencii v oblasti vzdelávania a výchovy. Plní kontrolnú funkciu voči vedeniu školy.

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa týkajú riadiacej činnosti i fungovania školy, v súlade s plánom zasadnutí rady školy predkladá na jej jednotlivé zasadnutia príslušné materiály spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve. Štatutárnym zástupcom rady školy je jej predseda. Rada školy na základe riadne vykonaného výberového konania kandidátov navrhuje kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy, navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy. Navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie zástupcov riaditeľa školy. Vyjadruje sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré menia alebo regulujú vzťahy v organizačnej a vzdelávacej štruktúre školstva v jej kompetencii

V súčasnosti má Rada školy 11 členov a jej funkčné obdobie začalo 22.05.2022. Skladá sa z členov, volených v tajnom hlasovaní, prípadne delegovaných.

Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môžu byť len fyzické osoby spôsobilé na právne úkony a bezúhonné. Členstvo v rade školy je čestné. Členstvo v rade školy zaniká: uplynutím funkčného obdobia rady školy, dobrovoľným odstúpením, odvolaním v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo dlhodobo neplnením povinností vyplývajúcich z členstva v rade, úmrtím, členstvo končí i ukončením vzťahu ku škole, ukončenie pracovného vzťahu, štúdia, rodič študenta - škola, odvolanie delegovaného člena, kandidovaním na post riaditeľa školy, člen rady školy je v priamom príbuzenskom vzťahu k riaditeľovi.

Súvisiace dokumenty

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraRettenmeierDrevársky magazín