Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Odborná prax a odborný výcvik

Odborná prax

Cieľom odbornej praxe v študijnom odbore lesníctvo je nadobudnutie potrebných vedomostí v oblasti praktickej činnosti lesného hospodárstva na úrovni lesnej správy a lesníckeho obvodu..

Do roku 2002 výkon praxe bol centrálne organizovaný v objektoch a porastoch Školského lesného závodu Svarín. Po zrušení výnimky zákona o lesoch na lesný pôdny fond a porasty dočasne obhospodarované Školským lesným závodom Svarín Ministerstvom pôdohospodárstva SR, bola pre ďalšie zabezpečenie praktického výcviku vypracovaná "Zmluva o poskytovaní lesného majetku štátu pre výučbu odbornej praxe žiakov a študentov Strednej lesníckej školy Jozefa Dekreta Matejovie Liptovský Hrádok " so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky  Banská Bystrica. Na základe tejto zmluvy sa miestom výkonu praxe stalo územie OLZ Liptovský Hrádok. Konkrétny praktický výcvik sa vykonáva podľa prevádzkových možností  na OLZ L. Hrádok a u iných neštátnych  subjektov vlastniacich lesné porasty a objekty potrebné pre výučbu lesníctva.  Pre zabezpečenie kompletného praktického výcviku žiakov SOŠLD sa odborná prax uskutočňuje aj u UPS Hybe, UPS Dovalovo, OLZ Semenoles Liptovský Hrádok, OLZ Revúca, US PS Vavrišovo, UPS Liptovská Porúbka, UPS Važec, Komposesorát Bielo - Marušová - Liptovský Ján, PS Liptovský Peter, UPS Prosiek....

Prax organizačne zabezpečuje a riadi vedúci praxe. Odborný pedagogický dozor vykonávajú odborní učitelia školy, ktorí zodpovedajú za riadenie praxe, plnenie obsahu praxe, za bezpečnosť žiakov a vykonávajú hodnotenie žiakov za získané zručnosti.
 

Počas štúdia žiaci vykonávajú tieto druhy praxe:

Neoddeliteľnou súčasťou praxe je výchova žiakov k používaniu OOPP a vzťahu k zamestnávateľovi. Zamestnanecký pomer žiaka a zamestnávateľa je pre prípad kontroly čiernej práce zo strany úradu práce zabezpečený dohodou o používaní zápisníka praxe, ktorý slúži na evidenčné zápisy o priebehu praxe aj ako doklad, že žiak nevykonáva čiernu prácu, ale, že prax je jedna zo zložiek výchovno- vzdelávacieho procesu organizovaného školou.

 

Odborný výcvik

Odborný výcvik sa realizuje u drevárskych  štúdijných odborov technik drevostavieb a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby ako aj u učebných odborov stolár a čalúnnik, Odborný výcvik sa uskutočňuje v školských drevárskych dielňach, ktoré sú vybavené všetkými potrebnými strojmi a náradím pre výučbu uvedených odborov. Odborný výcvik prebieha pod vedením majstrov odborného výcviku. Študenti majú možnosť vykonávať špecializované činnosti aj u zamestnávateľov,

 

 

 

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín