Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Stredoškolská odborná činnosť

Jednou z úspešných oblastí mimoškolskej činnosti na škole je aj stredoškolská odborná činnosť (SOČ). Táto umožňuje nadaným a talentovaným študentom rozširovať si okruh vedomostí nad rámec potrebný pre absolventa školy. Praktickou prácou s literatúrou a internetom, ako aj živými kontaktmi s inštitúciami lesníckej prevádzky a ochrany prírody si takto prehlbujú získané poznatky i praktické zručnosti, ktoré môžu ďalej využiť pri terénnych meraniach a pozorovaniach, pri riešení zvolenej témy SOČ. Úspešní účastníci SOČ sa aj po absolvovaní školy aktívne zapájajú do riešenia problémov v lesníckej prevádzke a pokračujú aj v ďalšom celoživotnom vzdelávaní na akademickej pôde u nás i v zahraničí.

V oblasti SOČ v úspešne pracovali a pracujú viacerí členovia pedagogického zboru, ktorí pôsobili ako poradcovia a konzultanti riešiteľov. Pod ich vedením siahli naši študenti aj na méty najvyššie a prebojovali sa cez regionálne a oblastné kolá až na celoštátne prehliadky SOČ, prípadne na medzinárodné súťaže v tejto oblasti. Významnými vedúcimi boli a sú najmä  Ing. Milan Rybár, Ing. Michal Budinský, Ing. Vladimír Foff, Ing. Ján Lukačko, Ing. Michal Králik, Ing. Michal Olos, Ing. Edmund Hatiar, Ing. Jozef Meluš, Ing. Ján Pavlík, Ing. Vladimír ZubčekIng. Martin Fridman a ďalší učitelia odborných ako aj všeobecno-vzdelávacích predmetov. S technickou realizáciou prác im okrem rodičov a spolužiakov obetavo napomáhali Ing. Vladimír Foff a Ing. Jana Jandová vyučujúci predmetu informatika.

Práce SOČ sa každoročne zúčastňuje v priemere 8 - 15 študentov, ktorí súťažia vo viacerých kategóriách. Medzi najčastejšie obsadzované kategórie žiakmi našej školy patria: Biológia, Poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, Ochrana prírody a krajiny, Učebné pomôcky a Voľný čas. Prevažná časť riešiteľov SOČ postúpila do regionálnych kôl a najlepšie z nich nás úspešne reprezentovali aj na oblastných kolách, kde sa často umiestnili na prvých dvoch postupových miestach. 

V minulosti žiaci Milan Húsenica a Michal Jančuška v roku 1997 v Drážďanoch, v Nemecku a Lukáš Vlček v roku 2001 v Grenoble, vo Francúzsku, dôstojne reprezentovali našu školu aj Slovenskú republiku namedzinárodných prehliadkach mladých environmentalistov.

Poďakovanie za úspechy patrí všetkým členom pedagogického zboru, rodičom, externým konzultantom a priaznivcom školy z lesníckej prevádzky i ochrany prírody ako aj všetkým absolventom a súčasným študentom našej školy za aktívnu prácu a spoluprácu pri spracovaní SOČ a pri šírení dobrého mena nášho stredného lesníckeho školstva na území Slovenska i v zahraničí.

Úspechy žiakov v SOČ samozrejme pokračujú aj dnes. Svedčia o tom skvelé práce ocenené na okresných, krajských a celoštátnych kolách SOČ. Mezi aktuálne úspechy môžeme zaradiť najmä:

Agrofilm 2023

Víťazné video nášho študenta na Agrofilme Nitra

čítať viac

Študent našej školy vyhral celoštátne kolo SOČ

Vyhrali sme celoštátne kolo SOČ v kategórii 04

čítať viac

Celoštátny víťaz súťaže PODPOR SVOJ ODBOR

Celkové prvenstvo získal študent SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku Ján Svitana

čítať viac

Krajské kolo SOČ

potvrdilo kvaliu prác našich študentov

čítať viac

Úspechy našich SOČ - károv pokračujú

na krajskej prehliadke SOČ aj na pôde Technickej univerzity Zvolen

čítať viac

Okresné kolo SOČ

Študenti našej školy boli úspešní v SOČ

čítať viac

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín