Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Výpožičný poriadok knižnice DM-SLŠ

 1. Žiak sa stane používateľom knižnice vydaním čitateľského preukazu /evidenčného listu/
 2. Používateľ si môže naraz vypožičať 3-4 knihy,dokumenty
 3. Výpožičná lehota je maximálne 4.týždne
 4. Výpožičnú lehotu je možné predĺžiť na dlhšiu dobu po dohode s knihovníkom
 5. Používateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knihovníkovi:
  • poškodenie
  • stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu
  • dodaním totožného vytlačku
  • nahradenie kopiou výtlačku
  • nahradenie iným dokumentom podľa dohody s knihovníkom
  • finančnou náhradou za nevrátený dokument
 6. Používateľ je povinný riadiť sa pokynmi knihovníka
 7. Používateľ sa v knižnici správa slušne ,v zmysle Vnútorného poriadku DM-SLŠ
 8. Zapožičiavanie kníh je bezplatné
   

Pri odchode z ubytovania z DM je žiak povinný odovzdať všetky vypožičané knihy a dokumenty!

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín