Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Nadácia lesníckej školy v Liptovskom Hrádku

Cieľ

Skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu pomocou nových metód. Prostredníctvom nákupu audiovizuálnej techniky, prípravou učebných pomôcok a programov pre výučbový proces získanie prostriedkov na organizovanie odborných exkurzií, prednášok, diskusií, návštev kultúrnych podujatí a spolupráce s družobnými školami v zahraničí.

Hlavným programovým cieľom nadácie je zvyšovať kvalitatívnu úroveň vzdelávania a profesijnú úroveň absolventov a to získaním najnovších publikácií s novým maturitným systémom a zabezpečením špeciálnej literatúry pedagogického, ekonomicko - manažerského, legislatívneho a systémovo - prevádzkového zamerania. Nadácia pomáha s majetkoprávnym vysporiadaním nehnuteľného majetku a nakupovaním odborno - prevádzkovej agendy - Poradca podnikateľa, právo v školskej praxi a pod.
 

Úloha

Získavať finančné prostriedky ako nezisková organizácia formou finančných darov z dobrovoľných príspevkov fyzických a právnických osôb a príjmom 2% z odvedenej dane daňovníkov na zabezpečenie svojej činnosti podporujúcej výchovu a vzdelávania v SLŠ, podporiť ratingový a certifikačný proces školy udelený IES Londýn, zabezpečiť úhradu členských a organizačných výdavkov súvisiacich so zaobstaraním a vydaním medzinárodných certifikátov o vzdelaní. Zlepšovať podmienky výchovno- vzdelávacieho procesu na SLŠ podporovaním záujmových činností žiakov, doplnenie literárnych a knižných zbierok o nové vydávané tituly klasickej a odbornej literatúry.

Finančné príspevky môžu byť aj účelovo viazané na konkrétne programy a projekty, ako zabezpečenie praktického výcviku vedenia motorových vozidiel, udržanie ich prevádzky schopného stavu, krytie zákonného a havarijného poistenia a nákup pohonných hmôt a zabezpečenie nových učebných pomôcok.

Nadácia podporuje účasť pedagógov na odborných školeniach a seminároch pre skvalitnenie záujmovej činnosti žiakov, podporuje propagáciu školy pri získavaní uchádzačov o štúdium a prispieva na vecné ceny pre výborne prospievajúcich žiakov a aktívnych žiakov reprezentujúcich školu v športovej a iných oblastiach.
 

Poslanie

 

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín