Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Úlohy a poslanie Nadácie lesníckej školy v Liptovskom Hrádku

Účelom nadácie je podporovať:

 

 

Úlohy a činnosť nadácie:

 

Nadácia lesníckej školy (NLŠ) ako nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť finančnými prostriedkami z dobrovoľných príspevkov fyzických osôb, príspevkami a darmi právnických osôb a príjmom 2 % z odvedenej dane daňovníkov na území Slovenskej republiky.

Väčšina príspevkov fyzických je účelovo viazaná na podporu výchovno-vzdelávacej činnosti, praktických cvičení a odborného výcviku, ako aj na zabezpečovanie moderných učebných pomôcok. Ďalšie príspevky sa využívajú na ratingový a certifikačný proces, ako aj na úhradu členských a organizačných výdavkov, súvisiacich  so zaobstarávaním a vydávaním medzinárodných certifikátov prostredníctvom organizácie IES v Londýne.

V súlade s hlavným poslaním NLŠ, ktorým je modernizácia a skvalitňovanie vzdelávacieho procesu, ako aj zvyšovania profesijnej úrovne absolventov, sú prostredníctvom NLŠ zabezpečo-vané nové učebné pomôcky, didaktická technika, moderné publikácie a učebné programy pre výučbu, ako aj pre odborných rast pedagogických pracovníkov a podporu školskej autoškoly.

Zároveň NLŠ podporuje propagáciu SOŠ L a D J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku pri získavaní uchádzačov o štúdium, prispieva na vecné odmeny pre výborne prospievajúcich žiakov, ako aj žiakov reprezentujúcich školu v športových a iných súťažiach.

NLŠ ďalej aktívne prispieva k udržaniu spolupráce s partnerskými lesníckymi školami v zahraničí – Poľsko, Švédsko, Francúzko, Španielsko, s cieľom oboznámiť sa s lesným hospo-dárstvom danej krajiny, na prípravu plánov dlhodobej jazykovej, aj odborno-stážistickej spolupráce, v rámci európskych programov vzdelávania, ako aj s partnerskými lesníckymi školami v Slovenskej republike – SOŠ lesnícka v Prešove a SOŠ lesnícka v Banskej Štiavnici.

Od zavedenia systému možnosti prijímania 2 % z dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v Slovenskej republike, je NLŠ každoročne zaregistrovaná aj ako príjemca tejto čiastky.

Všetky aktivity, ktoré NLŠ v uplynulých rokoch zabezpečovala boli v zmysle poslania nadácie, prispievali k udržaniu dobrého mena školy v Žilinskom regióne, ako aj v rámci Slovenskej republiky. V roku 2020 bol z prostriedkov NLŠ zabezpečený a SOŠ LaD J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku darovaný autobus, na zabezpečenie praktických cvičení a exkurzií.

 

Pomôžte aj vy podporiť výchovno-vzdelávací proces na našej škole:

V prípade otázok kontaktujte správcu nadácie Ing. Jána Lukačka na čísle +421 949 226 103

Dokumenty k poukázaniu 2% dane nájdete na https://www.slslhr.sk/dokumenty-nadacie 

Ďakujeme.

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín