Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Žiacka školská rada pri Strednej odbornej škole lesníckej a drevárskej

Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Žiacku školskú radu tvoria predsedovia jednotlivých tried. ktorí si spomedzi seba volia predsedu žiackej školskej rady.

Žiacka školská rada sa pri svojej práci riadi Štatútom žiackej školskej rady.

Podpornú činnosť ŽŠR zabezpečuje koordinátor. Koordinátorom žiackej školskej rady bol riaditeľom školy menovaný Ing. Edmund Hatiar DiS. art.

Predseda ŽŠR zastupuje všetkých študentov školy v poradnom orgáne riaditeľa školy - v rade školy.

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín