Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Medzinárodná spolupráca

Dobré kontakty s odbornou i laickou lesníckou verejnoťou udržiava lesnícka škola v Liptovskom Hrádku nielen doma, ale aj v zahraničí. Škola v súčasnosti udržuje kontakty s viacerými lesníckymi školami v zahraničí.

Aktívna spolupráca prebieha medzi Szespolom skól lesných v Zagňansku (Poľsko) od roku 1978. Už niekoľko rokov po sebe dochádza k vzájomnej výmenie žiakov a pedagógov. Na našej poslednej návšteve v Poľsku v roku 2005 došlo medzi oboma školami k podpísaniu zmluvy o spolupráci v rámci projektu Leonardo daVinci.

Škola už dlhší čas udržiava veľmi dobré kontakty s lesníckou školou Helgesboskolan z Alemu vo Švédsku. Švédski študenti spolu s pedagógmi už takpovediac pravidelne navštevujú Slovensko a naša škola imvždy pripraví zaujímavý program.
 

http://www.slslhr.sk/images/p2_3.jpg

Študenti a učitelia zo švédskej školy Helgesboskolan na PVE Čierny Váh


V roku 2006 nadviazala škola vďaka ŠL TANAP - u kontakty aj s lesníckou a záhradníckou školou z francúzkeho Grenoble. Skupina študentov a pedagógov prišla na Slovensko pomôť kalamitou zničeným Tatrám. Po jednom dni strávenom v škole, prejavili záujem o spoluprácu v rámci projektu Leonardo da Vinci.

Dobrú spoluprácu mala škola aj s lesníckymi školami v Českej republike. Od roku 1975 trvajú užšie vzťahy s Lesníckou školou Písek. Škola udržiava kontakt aj s lesníckymi školami vTrutnove a Hraniciach. Ešte za bývalého Československa sa medzi školami pravidelne uskutočňovala výmena predsedov maturitných komisií. Po rozdelení republiky táto výmena zanikla a k vzájomným kontaktom už, bohužiaľ, nedochádza tak často ako v minulosti.

Veľmi dobrú spoluprácu nadviazali v Čechách naši lesničiari s trubačmi OMS Přerov (od roku 2000), s Loveckým triom Praha a tiež s trubačmi pôsobiacimi pri lesníckych fakultách v Prahe a v Brne (od roku 2005).

V uplnulých desiatich rokoch došlo aj k vzájomnej návšteve našej školy s lesníckou školou Interkontonale Forsterschule v Maienfelde vo Švajčiarsku. Študenti a pedagógovia zo Švajčiarska nás navštívili v roku 1998 a naši pedagógovia im návštevu opätovali v roku 1999. Lesnícka škola v LiptovskomHrádkumá od roku1987 podpísanú dohodu o spolupráci aj s lesníckou školou v maďarskom Matraf redi.

K významnej spolupráci dochádza medzi školou a švédskou firmou Swedwood - IKEA od roku 1997. Firma v rámci vzájomnej spolupráce poskytovala každoročne dvom vybraným študentom školy pobytové štipendiá. Štipendistii navštívili závody firmy Swedwood v Európe (SR, Poľsko, Litva a Švédsko). Po absolvovaní stáže a ukončení štúdia na škole mali prednostné právo na zamestnanie. Vzhľadom na finančnú náročnosť a zapojenie malého množstva žiakov sa v uplynulom období forma spolupráce zmenila. Spoločnosť Swedwood Slovakia umožňuje našim študentom vykonať exkurzie v ich závodoch na Slovensku (Liptovský Mikuláš, Trnava a Malacky) spojené s prehliadkou obchodného reťazca IKEA.

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami napomáha udržiavať kredit a prestíž školy. So v tupom Slovenska do Európskej únie sa otvorili nové možnosti spolupráce. Veľkú nádej vkladáme do našichmladých kolegov, ktorí sú plní nápadov, elánu a v neposlednom rade aj zdatnejší v cudzích jazykoch.

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín