Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Prijímacie skúšky

Základné informácie:

V školskom roku 2024/2025 otvárame v prvom ročníku:
 
 

Prihláška na štúdium:

Vyplnenú prihlášku na strednú školu odovzdá zákonný zástupca žiaka na príslušnú základnú školu do 15.3.2024.
Základná škola pošle prihlášku na strednú školu do 21.3.2024
 
Zákonný zástupca v prípade záujmu o druhý termín prijímacích skúšok zašle prihlášku na SŠ do 18.6.2024.
 

Termíny prijímacích skúšok:

Termíny prijímacích skúšok sú v prvom kole:
 
1. termín: 2.5.2024
2. termín 6.5.2024
 
Riaditeľ školy do 7.6.2024 na webovom sídle školy oznámi, či sa uskutoční druhý termín prijímacích skúšok na základe stavu naplnenosti jednotlivých tried. Termín druhého kola prijímacích skúšok v prípade nenaplnenia počtu miest bude 18.6.2024.
 
Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17.5.2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22.5.2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
 
Riaditeľ školy do 20.5.2024 rozhodne o prijatí, alebo neprijatí uchádzača na strednú školu. Rozhodnutie zašle prostredníctvom informačného systému školy (EduPage), e-mailom, a poštou.
 
 
Pozvánka na prijímacie skúšky:
Uchádzačom o štúdium, ktorí zaslali prihlášku na štúdium na SOŠLaD bude zaslaná písomná  prihláška na prijímacie skúšky v termíne od 18.4. do 22.4.2023
 
Zákonný zástupca prijatého žiaka do 24.5.2024 doručí riaditeľovi školy nasledujúce dokumenty:

Uvedené dokumenty bude možné stiahnuť nižšie (zatiaľ sú tam ako ukážka dokumenty z roku 2023). Prijatým uchádzačom ich bude škola zasielať spolu s rozhodnutím o prijatí na SŠ v písomnej  alebo elektronickej forme. Spolu s týmito dokumentami rodičia obdržia aj:

Venujte prosím týmto dokumentom pozornosť 
 

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí :

Riaditeľ školy v zmysle platných kritérií stanoví poradie uchádzačov. Prijatým uchádzačom bude zaslané rozhodnutie o prijatí. Neúspešným uchádzačom bude zaslané rozhodnutie o neprijatí. Rozhodnutie o prijatí / neprijatí žiaka na našu školu doručíme prostredníctvom informačného systému školy (EduPage), e-mailom 20.5.2023. V prípade uvoľnenia miesta z dôvodu nenastúpenia iného študenta bude miesto ponúknuté len tým neprijatým uchádzačom, ktorí podali odvolenie proti Rozhodnuté o neprijatí.

Zápis prijatých uchádzačov:

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční 23.5.2024. Rodičia prijatého študenta sú najneskôr do 23.5.2024 povinní oznámiť škole či prijatý študent na školu nastúpi, alebo nenastúpi. Potvrdenie je pre nastúpenie na štúdium záväzné  a nie je ho možné meniť. Nezaslanie potvrdenia v termíne sa považuje za  nezáujem o štúdium na našej škole a ruší rozhodnutie o prijatí na školu.
 
V prípade Vašich otázok Vám poskytneme informácie e-mailom (slslhr@slslhr.sk), alebo telefonicky na čísle 0911 311 040.
 

Dokumenty na stiahnutie:

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín