Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Prijímacie skúšky

Základné informácie:

V školskom roku 2021 / 2022 otvárame v prvom ročníku:
 
 

Prihláška na štúdium:

Vyplnenú prihlášku na strednú školu odovzdá zákonný zástupca žia na prísušnú základnú školu do 8.4.2021.
Základná škola pošle prihlášku na strednú školu do 16.4.2021
 
Rodič v prípade záujmu o druhý termín prijímacích skúšok zašle prihlášku na SŠ do 17.6.2021.
 

Termíny prijímacích skúšok:

Termíny prímacích skúšok sú v prvom kole:
1. termín: 03. a 04.5.2021
2. termín 10. a 11.5.2021
 
V čase mimoriadnej situácie COVID 19 je možné, že sa prijímacie skúšky neuskutočnia prezenčnou formou, ale len dištančnou formou, prípadne administratívne na základe výsledkov žiakov zo SŠ.  O postupe Vás budeme včas informovať.
 
Riaditeľ školy do 20.5.2021 rozhodne o prijatí, alebo neprijatí uchádzača na strednú školu. Rozhodnutie zašle prostredníctvom informačného systému školy (EduPage), e-mailom, alebo poštou.
 
Riaditeľ školy do 13.6.2021 na webovom sídle školy oznámi, či sa uskutoční druhý termínprijíma cích skúšok na základe stavu naplnenosti jednotlivých tried.
 
 
Pozvánka na prijímacie skúšky:
Uchádzačom o štúdium, ktorí zaslali prihlášku na štúdium na SOŠLaD bude zaslaná písomná  prihláška na prijímacie skúšky v termíne od 19.4. do 23.4.2021
 
Rodičia prijatých žiakov do 25.5.2021 doručia riaditeľovi školy nasledujúce dokumenty:

Uvedené dokumenty bude možné stiahnúť nižie (zatiaľ sú tam ako ukážka dokumenty z roku 2020). Prijatým uchádzačom ich bude škola zasieleť spolu s rozhodnutím o prijatí na SŠ v písomnej  alebo elektronickej forme. Spolu s týmito dokumentami rodičia obdržia aj:

Venujte prosím týmto dokumentom pozornosť 
 

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí :

Riaditeľ školy v zmysle platných kritérií stanoví poradie uchádzačov. Prijatým uchádzačom bude zaslané rozhodnutie o prijatí. Neúspešným uchádzačom bude zaslané rozhodnutie o neprijatí. Rozhodnutie o prijatí / neprijatí žiaka na našu školu doručíme prostredníctvom informačného systému školy (EduPage), e-mailom, alebo poštou do 20.5.2021.

 

Zápis prijatých uchádzačov:

Zápis prijatých uchádzačov sa vzhľadom na situáciu COVID 19 neuskutoční prezenčnou formou. Rodičia prijatého študenta sú najneskôr do 25.5.2021 povinní zaslaním predpísaného tlačiva vydaného ministerstvom školstva prostredníctvom e-mailu (sos.lesnickaadrevarska@gmail.com), alebo poštou (na adresu Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok)) oznámiť našej škole či prijatý študent na školu nastúpi, alebo nenastúpi. Zaslanie tlačiva je pre nastúpenie na štúdium záväzné.  a nie je ho možné meniť. Nezaslanie tlačiva v termíne sa považuje za  nezáujem o štúdium na našej škole.
 
Do 25.5.2021 rodičia na školu doručia aj:

V prípade Vašich otázok Vám poskytneme informácie e-mailom (e.hatiar@centrum.sk), alebo telefonicky na čísle 0911 311 040.
 

Dokumenty na stiahnutie:

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín