Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Prijímacie skúšky

Základné informácie:

V školskom roku 2024/2025 otvárame v prvom ročníku:
 
 

Prihláška na štúdium:

Vyplnenú prihlášku na strednú školu odovzdá zákonný zástupca žiaka na príslušnú základnú školu do 20.3.2024 prostredníctvom EduPage alebo poštou v písomnej forme.
 
 
Druhé kolo prijímacích skúšok vyhlási riaditeľ školy v prípade nenaplnenia počtu miest v prvom kole najneskôr 4.6.2024. Zákonný zástupca žiaka, ktorého v prvom kole prijímacích skúšok neprijali na žiadnu strednú školu v prípade záujmu o prijatie v druhom kole prijímacích skúšok zašle prihlášku na SŠ do 11.6.2024.  Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 18.6.2024.
 

Termíny prijímacích skúšok:

Termíny prijímacích skúšok sú v prvom kole:
 
1. termín: 2.5.2024
2. termín 6.5.2024
 
Riaditeľ školy do 4.6.2024 na webovom sídle školy oznámi, či sa uskutoční druhý termín prijímacích skúšok na základe stavu naplnenosti jednotlivých tried. Termín druhého kola prijímacích skúšok v prípade nenaplnenia počtu miest bude 18.6.2024.
 
Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17.5.2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22.5.2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
 
Riaditeľ školy do 20.5.2024 rozhodne o prijatí, alebo neprijatí uchádzača na strednú školu. Oznámenie o prijatí zašle prostredníctvom informačného systému školy (EduPage) alebo e-mailom.  Rozhodnutie o prijatí  v písomnej podobe si prevezme zákonný zástupca osobne pri zápise uchádzača. Rozhodnutie o neprijatí bude doručené doporučene poštou.
 
 
Pozvánka na prijímacie skúšky:
Uchádzačom o štúdium, ktorí zaslali prihlášku na štúdium na SOŠLaD bude zaslaná písomná  prihláška na prijímacie skúšky v termíne do18.4.2024
 
Zákonný zástupca prijatého žiaka do 22.5.2024 doručí riaditeľovi školy nasledujúce dokumenty:

Uvedené dokumenty bude možné stiahnuť nižšie . Prijatým uchádzačom ich bude škola zasielať spolu s rozhodnutím o prijatí na SŠ v písomnej  alebo elektronickej forme. Spolu s týmito dokumentami rodičia obdržia aj:

Venujte prosím týmto dokumentom pozornosť 
 

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí :

Riaditeľ školy v zmysle platných kritérií stanoví poradie uchádzačov. Prijatým uchádzačom bude zaslané oznámenie o prijatí. Rozhodnutie v písomnej podobe si preberú osobne pri zápise žiaka. Neúspešným uchádzačom bude zaslané rozhodnutie o neprijatí poštou Rozhodnutie o prijatí / neprijatí žiaka na našu školu doručíme aj prostredníctvom informačného systému školy (EduPage), e-mailom do 17.5.202. V prípade uvoľnenia miesta z dôvodu nenastúpenia iného študenta bude miesto ponúknuté len tým neprijatým uchádzačom, ktorí podali odvolenie proti Rozhodnutiu o neprijatí. Poradie uchádzačov sa v rámci autoremadúry môže poúvať do 10.6.2024. Po tomto termíne budú nevybavené odvolania posunuté na Žilinský samosprávny kraj. 

Zápis prijatých uchádzačov:

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční 22.5.2024. Rodičia prijatého študenta sú najneskôr do 22.5.2024 povinní prostredníctvom predpísaného  tlačiva oznámiť škole či prijatý študent na školu nastúpi, alebo nenastúpi. Potvrdenie je pre nastúpenie na štúdium záväzné  a nie je ho možné meniť. Nezaslanie potvrdenia v termíne sa považuje za  nezáujem o štúdium na našej škole a ruší rozhodnutie o prijatí na školu.
 
V prípade Vašich otázok Vám poskytneme informácie e-mailom (slslhr@slslhr.sk), alebo telefonicky na čísle 0911 311 040.
 

Dokumenty na stiahnutie:

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín