Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Informácie o stravovaní

Školská jedáleň a kuchyňa zabezpečujú stravovanie žiakov a zamestnancov školy. Žiaci ubytovaní v školskom internáte odoberajú celodennú stravu. Školská kuchyňa zabezpečuje:

Desiata sa vydáva spolu s raňajkami, olovrant s večerou. Obedy a večere sú varené. V piatok, alebo deň odchodu žiakov z internátu domov je podávaná suchá večera v balíčkoch.


Čas výdaja stravy je prispôsobený dennému režimu školského internátu nasledovne:

Cena stravy pre študentov je stanovená prevažne na začiatku školského roku s ohľadom na ceny potravín a po schválení zriaďovateľom. Od 1.3.2023  je  cena stanovená nasledovne:

celodenná strava 7,30 €, z toho:

Platba za stravu

Strava sa hradí najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca. T. z. že platba za september musí byť poukázaná na účet školy najneskôr do 20. augusta, platba za október do 20. septembra a pod.  Platbu za stravu poukazujte na účet „Školské stravovanie“, IBAN: SK89 8180 0000 0070 0048 4502, doplňujúci udaj „Meno, priezvisko žiaka“ (napr. Jano Zeleny), VS - číslo pridelené zo stravovacieho programu _ evid. číslo/VS.

Žiaci, ktorí budú mať zaplatenú stravu budú prihlásení automaticky na celý mesiac. Ak žiak stravu nemôže odoberať (choroba, neprítomnosť v škole), odhlási sa telefonicky, alebo prostredníctvom aplikácie strava.cz.

Zúčtovanie stravy uskutoční vedúca kuchyne raz za polrok k mesiacu december a jún. Ak  suma preplatku prevyšuje sumu 25,- €  vedúca kuchyne preplatok vráti na účet rodičov. V opačnom prípade sa platba využije ako záloha na stravu na ďalší mesiac. Rodičom odporúčame sledovať kredit svojho dieťaťa v aplikácií strava.cz a podľa toho aktuálne upraviť výšku zálohových platieb tak, aby sa zbytočne nekumulovali prostriedky na účte školskej jedálne.

Odhlasovanie zo stravy sa uskutočňuje u vedúcej školskej jedálne p. Jany Martákovej a je možné:

 

Odhlasovanie zo stravy sa uskutočňuje najneskôr deň vopred do 7.30 hod.

Obed a večeru je možné vo výnimočných prípadoch odhlásiť v daný deň do 7.30 hod.

Žiaci ubytovaní v školskom internáte budú odhlásení zo stravy len so súhlasom vychovávateľa.


Stravovacia komisia je poradným orgánom riaditeľa školy, ktorý sa vyjadruje k  problematike školského stravovania na našej škole. Členmi stravovacej komisie sú:

Stravovacia komisia sa pri organizovaní svojej činnosti riadi platným štatútom stravovacej komisie.

 

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín