Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Informácie o stravovaní

Školská jedáleň a kuchyňa zabezpečujú stravovanie žiakov a zamestnancov školy. Žiaci ubytovaní v školskom internáte odoberajú celodennú stravu. Školská kuchyňa zabezpečuje:

Desiata sa vydáva spolu s raňajkymi. Obedy a večere sú varené. V piatok, alebo deň odchodu žiakov z internátu domov je podávaná suchá večera v balíčkoch.


Čas výdaja stravy je prispôsobený dennému režimu školského internátu nasledovne:

Cena stravy pre študentov je stanovená prevažne na začiatku školského roku s ohľadom na ceny potravín a po schválení zriaďovateľom. Od 1.5.2019  do 30.6.2019 je  cena stanovená nasledovne:
Platba za stravu je uhrádzaná rodičmi žiakov najneskôr do 20 dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca na účet školskej jedálne č. 7000484502 / 8180 jedným z nasledujúcich spôsobov:
Pri platbe do správy pre prijímateľa uveďte triedu a meno žiaka za ktorého platíte stravu. (napr. 1A J. Zelený). Stravu za september je potrebné zaplatiť najneskôr do 20. augusta, za október do 20. septembra...

Zúčtovanie stravyuskutoční vedúca kuchyne raz za polrok k mesiacu december a jún. Ak  suma preplatku prevyšuje sumu 25,- €  vedúca kuchyne preplatok vráti na účet rodičov. V opačnom prípade sa platba využije ako záloha na stravu na ďalší mesiac.

Odhlasovanie zo stravy sa uskutočňuje u vedúcej školskej jedálne p. Jany Martákovej a je možné:
Odhlasovanie zo stravy sa uskutočňuje aspoň deň vopred. Obed a večeru je možné výnimočne odhlásiť najneskôr v daný deň do 7.30

Stravovacia komisia je poradným orgánom riaditeľa školy, ktorý sa vyjadruje k  problematike školského starvovania na našej škole. Členmi stravovacej komisie sú:

Stravovacia komisia sa pri organizovaní svojej činnosti riadi platným štatútom stravovacej komisie.
 

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín