Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Oznámenie o ukončení rekonštrukcie

Vážení rodičia, milí študenti a zamestnanci školy,

oznamujeme Vám, že dňa 30.10.2019 sa na našej škole ukončí rekonštrukcia školskej kuchyne. Obnovenie výdaja stravy pre študentov a zamestnancov školy je plánované od pondelka 4.11.2019. 

Z uvedeného dôvodu Vám zároveň oznamujeme, že na základe rozhodnutia MŠVVaS podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a VZN č. 50/2018 ŽSK v znení neskorších dodatkov, ktoré upravujú finančné pásma na nákup potravín v školskej jedálni s účinnosťou od 01.09.2019 určuje riaditeľ školy výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a výšku príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov od 01.11.2019 nasledovne:

  1. raňajky                                                                                  0,69 €
  2. desiata                                                                                  0,57 €
  3. Obed                          1,33 eur + réžia 0,05 eur, spolu      1,38 €
  4. Olovrant                                                                                0,38 €
  5. Večera                       0,84 eur + réžia 0,05 eur, spolu       0,89 €

       Spolu denne                                                                             3,91 €

       Spolu mesačne                                                                       86,02 €

 

  1. obed                                                                                      1,38 €

         Spolu mesačne                                                                     30,36 €

 

Príspevok sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca na účet školskej jedálne: SK89 8180 0000 0070 0048 4502. Pri platbe je potrebné do správy pre adresáta uviesť meno, priezvisko a triedu študenta. (napr. 1A,J.Zelený). Zúčtovanie stravy uskutočňuje vedúca kuchyne raz za polrok k mesiacu december a jún.

V prípade, že ste k 20.10.2019 uhradili doterajší vyšší príspevok za stravu, bude vám suma zúčtovaná vedúcou kuchyne k termínu december 2019.

Na Vaše ďalšíie otázky Vám zodpovie VŠJ p. Jana Martáková na tel. čísle: 044/5222147 v čase od 7:30 h do 13:30 h alebo mailom jana.martakova@slslhr.sk.

 

Ing. Viliam Prukner, riaditeľ školy

 

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín