Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK

[pridané: 25.08.2020]

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, 033 14   Liptovský Hrádok, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09  Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zverejňuje zámer prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu.

Predmetom priameho nájmu je: nebytový priestor Hospodársky dvor - senník - o celkovej výmere 192,78 m² (z toho na prenájom 96,39 m²), stavba bez súpisného čísla, zapísaná na liste vlastníctva č. 2069, postavená na pozemku parc. KN – C č. 9932/15, zapísaná na liste vlastníctva č. 4434 pre katastrálne územie Východná.

Bližšie informácie o podmienkach nájmu nájdete v nižšie priloženom dokumente.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín