Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Modernizácia CNC pracovísk

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre drevárstvo je  miestom stretávania nielen žiakov  Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej v Liptovskom Hrádku, odborných škôl a žiakov základných škôl, ale aj pracovníkov v drevárskom priemysle  s odborníkmi  na vybrané oblasti z radov pedagogických zamestnancov a zamestnávateľov. Je miestom s kvalitným personálnym i materiálnym vybavením z oblasti drevárstva.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo na jar výzvu „Podpora centier odborného vzdelávania a prípravy na ceste k excelentnosti na rok 2021“. Cieľom výzvy bolo pripraviť podmienky na transformáciu vybratých centier odborného vzdelávania a prípravy na centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré budú poskytovať vyššiu úroveň kvality v rámci poskytovaných aktivít, okruhu spolupracujúcich subjektov na národnej ako i regionálnej úrovni a zároveň aj špecializáciu na konkrétny segment hospodárstva.

 

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska v Liptovskom Hrádku podala žiadosť o podporu projektu s názvom „Modernizácia  softvérového vybavenia pracoviska CNC v Centre odborného vzdelávania a prípravy pre drevárstvo.“, ktorého cieľom bolo zvýšenie úrovne a efektívnosti vzdelávania v rámci odborných predmetov Grafické systémy, Konštrukčné cvičenia, Programovanie CNC strojov a Odborný výcvik a následne efektívne prepojenie teoretického a praktického vyučovania v oblasti CNC technológií. Škola sa stala úspešným žiadateľom a náš projekt bol ministerstvom podporený čiastkou 4 740 €.

 

Z uvedených finančných prostriedkov bola financovaná výmena elektroniky  školského CNC stroja, zakúpenie nového počítača k CNC stroju a nových licencovaných riadiacich a kresliacich softvérov. Škola má k dispozícii dve CNC zariadenia- malú CNC frézovačku pre teoretické vyučovanie v učebni a veľkú CNC hornú frézovačku pre odborný výcvik v dielňach odborného výcviku. Vďaka tejto modernizácii sa dosiahlo  zjednotenie riadiacich softvérov oboch zariadení.

 

V mesiaci október sa začala  praktická výučba žiakov v práci na modernizovaných CNC strojoch a v práci s novými softvérmi.  Žiaci už realizujú svoje prvé projekty.

 

Prínosom pre školu  je výrazné zvýšenie  efektivity vzdelávania v oblasti práce s CNC. Vďaka modernizácii a zjednoteniu softvérov sa zručnosti získané počas teoretického vyučovania prepoja s praktickým využitím vo  výrobe  v dielňach praktického vyučovania a v priestoroch Centra odborného vzdelávania.

 

Ing. Pavol Šimunka, predseda PK OPD

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraRettenmeierDrevársky magazín