Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Výberové konanie

Názov pozície: riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej J.D. Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok

 

Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/05/2022

 

Názov organizácie: Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J.D. Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok

 

Pracovná oblasť: štátna správa, verejná správa, samospráva

 

Miesto výkonu práce: Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok

 

Počet obsadzovaných miest: 1

 

Pracovný pomer: TPP

 

Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

 

Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň

 

Dátum nástupu: 01. 09. 2022

 

Platové podmienky: od 1 300,00 € brutto/mesačne  (v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmene a dopĺňaní v znení neskorších predpisov )

 

Zamestnanecké výhody, benefity: stabilná verejná inštitúcia s možnosťou dlhodobého uplatnenia, výhody plynúce z kolektívnej zmluvy

 

Popis činnosti pracovného miesta:

komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činností školy,
zodpovednosť za hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom školy

 

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Stupeň vzdelania: VŠ II. stupňa

 

Študijný odbor:

študijný odbor požadovaný pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a                  o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Prax: najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ku dňu uskutočnenia výberového konania)

 

Pozícia vhodná pre absolventa: nie

 

Znalosť štátneho jazyka: áno

 

Vodičský preukaz: sk. B

 

Osobnostné predpoklady:

bezúhonnosť, 
zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
ovládanie štátneho jazyka, 
ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť stredných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,
znalosť pracovnoprávnych vzťahov, 
riadiace schopnosti a skúsenosti, 
ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť;

 

Ďalšie požiadavky:

predloženie „Návrhu koncepcie rozvoja školy“ – návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom rozsahu 4-6 strán (odporúčaný rozsah 30-34 riadkov na stranu, riadkovanie – 1,5; veľkosť písma 12, medzi znakové medzery – normálne) a musí spĺňať nasledujúce požiadavky po obsahovej a formálnej stránke:
 

Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy po formálnej stránke:
a) úvod,
b) zameranie koncepcie rozvoja školy,
c) analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
d) východiská koncepcie rozvoja školy na základe analýzy a strategických dokumentov ŽSK, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
e) ciele koncepcie rozvoja školy,
f) akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení,
g) spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach, 
h) očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy,
i) záver.
Po obsahovej stránke musí byť koncepcia zrozumiteľná, vecná a realizovateľná.

 

Zoznam požadovaných dokumentov:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, maturitné vysvedčenie (v prípade, že požadované vzdelanie bolo získané v inom ako štátnom jazyku), vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, profesijný štruktúrovaný životopis, odpis z registra trestov, prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti do doby preukázania sa odpisom z registra trestov (podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), prehľad o praxi so stručným popisom pracovných činností, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti, návrh koncepcie rozvoja školy (viď ďalšie požiadavky).

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

 

Dátum vyhlásenia výberového konania:

02. 05. 2022 (Profesia.sk)

02. 05. 2022 (webové sídlo zriaďovateľa)

02. 05. 2022 (webová stránka školy)

 

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:         do 15. 05. 2022 (vrátane)

 

Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ Názov školy a adresa“ najneskôr do 15. 05. 2022 na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

Kontaktný telefón: 041/5032415, 041/5032251. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.
 

 

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J.D. Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok

 

Spôsob vykonania výberového konania: ústne

 

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Tvrdá, t.č. 041/5032 415, e-mail zuzana.tvrda@zilinskazupa.sk

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraŠtátne lesy TANAPuDrevársky magazín