Stredná odborná škola lesnícka a drevárska

Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve

Otvorenie externého štúdia dištančnou formou

Vedenie SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, 033 01 Liptovský Hrádok týmto oznamuje, že v školskom roku 2024/2025 otvára externú formu štúdia v nasledujúcich študijných odboroch:

 č.

študijný odbor

kód odboru

forma štúdia

druh vzdelávania

počet tried

počet žiakov

1.

lesníctvo – lesnícka prevádzka

4219 M 01

externá

úplné stredné odborné vzdelanie

1

12

2.

technik drevostavieb

3349 K

externá

úplné stredné odborné vzdelanie

1

 1.  

Organizácia výučby externou formou

Podmienky prijatia:

 1. O prijatie na dištančné externé štúdium môže požiadať uchádzač, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
  • Študent musí mať dosiahnutý vek 18 rokov
  • Študent musí mať ukončené najmenej nižšie stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.
  • Študent musí požiadať o prijatie na externú formu štúdia a splniť podmienky prijímacieho konania.
  • Študent musí absolvovať všetky predmety a skúšky podľa učebného plánu.
 2. Termíny prijímania na dištančné externé štúdium sú:
  • do 31. mája,
  • výnimočne do 31. júla.

Prijímacie konanie sa riadi schválenými kritériami pre prijatie na školu v školskom roku 2024/2025 - viď príloha

O prijatí uchádzača na dištančné externé štúdium rozhoduje riaditeľ školy na základe posúdenia predložených dokladov a výsledkov prijímacej skúšky.

Termín podávania prihlášok na externú formu štúdia je do 31.5.2024 (výnimočne do 31.7.2024)

Termín prijímacích skúšok na externú formu štúdia je 20. 6. 2024

Bližšie informácie o podmienkach štúdia a o termíne prijímacích skúšok vám poskytne zástupca riaditeľa školy Ing. Pavel Lukáč                      ( zastupca.skola@slslhr.sk, +421911351730)

Základné údaje o štúdiu

Kód a názov študijného odboru: 42 19 M 01 – lesníctvo - lesnícka prevádzka

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok

Kód a názov štátneho vzdelávacieho programu

42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. II

Kód a názov študijného odboru

42 19 M 01 Lesníctvo – lesnícka prevádzka

Názov školského vzdelávacieho programu

Lesníctvo

Dĺžka štúdia:

4 roky (pri uznaní všeobecno-vzdelávacích predmetov z predchádzajúceho štúdia je možné kontrahovať 1. a 2. ročník)

Forma štúdia:

 

Externé  štúdium, dištančná forma

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Maturitná a vyššia skúška, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia:

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania:

úplné stredné odborné vzdelanie - 354

  Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

štátna

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Ako odborne kvalifikovaní pracovníci v štátnych a súkromných podnikoch, samostatní podnikatelia v lesnej výrobe, v rôznych službách súvisiacich so životným prostredím, s lesnou výrobou a rozvojom vidieka

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

Vzdelávacie programy pomaturitného a vysokoškolského štúdia.

Špeciálne kurzy umožňujúce odbornú kvalifikáciu absolventov

 1. Základné údaje o štúdiu

Kód a názov študijného odboru: 3349 K technik/technička drevostavieb

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska, Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok

Kód a názov štátneho vzdelávacieho programu

33 Spracúvanie dreva

Kód a názov študijného odboru

3349 K technik/technička drevostavieb

Názov školského vzdelávacieho programu

Technik drevostavieb

Dĺžka štúdia:

4 roky (pri uznaní všeobecno-vzdelávacích predmetov z predchádzajúceho štúdia je možné kontrahovať 1. a 2. ročník)

Forma štúdia:

 

Externé  štúdium, dištančná forma

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Maturitná a vyššia skúška, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia:

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania:

úplné stredné odborné vzdelanie - 354

  Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

štátna

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v štátnych a súkromných firmách so zameraním na výrobu a montáž drevostavieb. Odborník pri vykonávaní komplexných remeselných prác so zameraním na drevostavby. Po zaškolení a získaní praxe ako samostatný projekt manažér, majster v predvýrobnej príprave výroby, projekcii, výroby aj  v zabezpečení realizácie zákaziek drevostavieb  z pohľadu logistiky.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

Pomaturitné štúdium. Študijné programy vysokoškolského štúdia (drevárstvo, stavebníctvo, architektúra) alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie..

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Žilinská župaLesy SRSlovenská poľovnícka komoraRettenmeierDrevársky magazín